Art. 1 Onderhavige algemene voorwaarden regelen de huidige en toekomstige betrekkingen van de koper met onze firma, en hebben voorrang op de zijne. Ze zijn van toepassing op elke verkoop die aan de koper wordt toegestaan.

Art. 2 De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De offertes blijven 30dagen geldig en dienen schriftelijk bevestigd te worden door de klant. De bestellingen worden geregistreerd volgens deze algemene voorwaarden en de koopwaar wordt gefactureerd tegen het tarief dat op de leveringsdag van toepassing is. Indien de koper de bestelling annuleert dan heeft de verkoper het recht een forfaitaire schadevergoeding te factureren van 20% van de bestelling. Indien onze firma niet kan leveren kan de koper geen aan spraak maken op enige schadevergoeding van welke aard ook. In alle gevallen van overmacht zijn wij vrijgesteld van onze leveringsplicht.

Art. 3 Al onze prijzen zijn nettoprijzen, zonder korting, betaalbaar bij levering of afhaling. Al onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldag. Bij niet-betaling op de vervaldag, zullen de verschuldigde bedragen verhoogd worden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, met wettelijke intresten van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag, met een minimum van € 75.

Art. 4 De verkoper behoudt de volledige eigendom van de verkochte goederen, totdat de prijs (hoofdsom en kosten) volledig betaald is.

Art. 5 Bij betwisting zijn de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Dendermonde bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing